הסכם הצטרפות ומדיניות ביטולים תוכנית ליווי אישי AURA
וקורסים דיגיטליים באתר

מבוא

  • מרכז אסטוריה ("האתר") מופעל ע"י “" אסטוריה ליאוני ח"פ 033411794 להלן  "החברה" ומציע טיפולים רגשיים, ליווי על ידי מטפלים וכלים להתפתחות עצמית מואצת.
  • האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הצטרפות לתוכנית AURA ורכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
  • עצם רכישת תוכנית AURA להלן המוצר באתר או במשרדי החברה תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
  • ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

מהי תוכנית AURA?

תוכנית AURA הינה תוכנית ליווי אישי בת שלושה חודשים מבית מרכז אסטוריה ליאוני ליצירת קפיצה משמעותית בתחומי החיים המבוקשים.

בתוכנית :

  1. ליווי מטפל CMT נבחר
  2. שימוש בקורסים דיגיטליים טיפוליים הנבחרים מתוך סך כל הקורסים הקיימים בהתאם לחבילה, בהנחיית אסטוריה ליאוני. הקורסים פתוחים לשנתיים מרגע ההצטרפות.
  3. זמינות מטפלת בווטצאפ
  4. טיפולי אינטגרציה פרונטלים או בזום עם מטפל CMT הנבחר
  5. חוברת עבודה אינטראקטיבית.

כללי
1. מרכז אסטוריה הינו מרכז לטיפול רגשי והתפתחות רוחנית ותודעתית.
2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל MERKAZ.ASTORIA@GMAIL.COM או בטלפון מס’ 0535225101.
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לתוכנית AURA והזמנות קורסים דיגיטליים וטיפולים רגשיים  והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוח או גולשת באתר ו/או המזמינה דרך המרכז או האתר.
4. כל המבצעת הצטרפות לתוכנית AURA  ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים אינם כוללים מע״מ ויש להוסיף מע"מ על פי הדין.
7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
8. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהתוכנית תהייה מותאמת ומדוייקת ככל שניתן עבור הלקוח,  אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. כל המחירים באתר (מתייחס לקורסים דיגיטליים) מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

ביצוע הצטרפות והתחייבות לתוכנית AURA

1. עם הצטרפות הלקוח לתוכנית AURA  תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.
2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
• אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
• אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
• אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

9. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרה / החלפת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

לא בוצע שימוש בפריטי התוכנית כלל / לא עברו יותר מ48 שעות מרגע הצטרפות לתוכנית AURA.

דמי ביטול עקב חרטה: 5%

והיה ולא בוצע שימוש בפריטי התוכנית כלל, יישא הלקוח בעלויות הבסיסיות אשר ניתנו לו במעמד ההצטרפות
: חוברת AURA בעלות 600 שח ודמי ביטול עסקה בסך 550 ש"ח .

במידה ונעשה כל שימוש ולו בסרטון הראשון בכל קורס דיגיטלי שבתוכנית תחוייב עלותו של הקורס במלואו.

במידה ונעשתה פגישה עם מטפל CMT  יחוייב הטיפול בעלות 700 ש"ח כולל מעמ

• כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

• יש אפשרות החזר בביט

החלפת מוצרים:

ניתן להחליף את  בין קורסים הדיגיטליים לאחר שלושה ימי התרשמות  מרגע פתיחת הקורס לפי רישומי החברה.

אין להעביר את סיסמת הקורסים הדיגיטליים לאחר, לחברה יש מערכת המנתבת ועוקבת אחרי כמות המכשירים המשתמשים. השימוש לא יעלה על שבעה מכשירים אישיים של אותו אדם בלבד- עברה זו הינה עברה על החוק.

הלקוח ישא בעלויות כל נזק שיגרם למרכז אסטוריה כתוצאה מביטול עסקה זו.

זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק

החזר כספי יינתן רק אם הלקוח יצר קשר להחזרת המוצרים תוך 48 שעות מרגע קבלת החבילה.

בהחזר כספי יבוצע ניכיון של כ-5% אחוז מסך העסקה או 100 ש"ח (הזול מבינהם).

הזיכוי יינתן בתנאי שלא נוצר קשר עם מטפל ולא נפתחו הקורסים הדיגיטליים.

 אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה , שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההצטרפות הספציפית.
2. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך התוכנית הנרכשה וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
3. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות החברה.
4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך .

 

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, שיטת CMT והפרוטוקולים שלה, הסרטונים והתוכן והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
6. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.
8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
9. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

שמירה על סודיות
1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.
3. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
4. האתר תומך במגוון אמצעי תשלום: כרטיסי אשראי ויזה, מאסטרכארד, לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס, והעברה בנקאית באמצעות מס"ב ע"י הוראות קבע בנקאיות.